โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรค

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรค ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา และครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า ภูเก็ต ดีวานา จังหวัดภูเก็ต