ภาพกิจกรรมการจัดการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
 

ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง)
 
 

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ(ลธก.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาแห่งชาติ)
 
 

นายวิทยา ประจันตะเสน(เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ)