ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อบรูณาการด่านตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อบรูณาการด่านตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย
 

นายพิศาล พงศาพิชณ์(รธก.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)