การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร วันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

                 รายละเอียดเพิ่มเติม
                 กำหนดการสัมมนา