ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

 

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (ลธก. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
 

นายวิทยา ประจันตะเสน (ลธก.สภาเกษตรกรแห่งชาติ)