การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง วิธีทดสอบไหมดิบ ในวันที่ 1 ส.ค. 57 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง วิธีทดสอบไหมดิบ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
 
                - กำหนดการสัมมนา
 
 
ที่มา : มกอช.