การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน ในวันที่ 31 ก.ค.57 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2557  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร

            
               - กำหนดการสัมมนา
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.