การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วฝักยาว แตงเทศ และแก้วมังกร ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

                การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ถั่วฝักยาว แตงเทศ และแก้วมังกร ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
                ดาวน์โหลดเอกสาร
 
                -  รายละเอียดโครงการ 
 
                -  กำหนดการสัมมนา
 
 
 
ที่มา : มกอช.