การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วเมล็ดแห้ง ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วเมล็ดแห้ง ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
[รายละเอียดและกำหนดการสัมมนา]