การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดฟาง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดฟาง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร     [รายละเอียดและกำหนดการสัมมนา]