การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลากะพงขาว ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ปลากะพงขาว ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร    [รายละเอียดและกำหนดการโครงการสัมมนา]