การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กากถั่วเหลือง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กากถั่วเหลือง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร  [รายละเอียดเพิ่มเติม]