การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับขิง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยสำนักกำหนดมาตรฐาน(สกม.) กำหนดจัดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับขิง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   [รายละเอียดเพิ่มเติม]