ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานด่านตรวจพืช ด่านศุลกากรช่องเม๊ก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 - 10 เมษายน 2557

               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยสำนักควบคุมมาตรฐานจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด่านตรวจพืช  และด่านศุลกากรช่องเม๊ก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 - 10 เมษายน 2557