ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานด่านตรวจพืช ด่านศุลกากรแม่สอด สถานประกอบการผู้นำเข้าใน อ.แม่สอด จ.ตาก และโรงงานมิตรชาวไร่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่11-12 และ วันที่ 17 มีนาคม 2557

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ออกศึกษาดูงานด่านตรวจพืช ด่านศุลกากรแม่สอด สถานประกอบการผู้นำเข้าใน อ.แม่สอด จ.ตาก และโรงงานมิตรชาวไร่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่11-12 มีนาคม 2557 และศึกษาดูงานที่ด่านตรวจพืช สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และสถานประกอบการผู้นำเข้าใน กทม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการแจ้งนำเข้า กระบวนการตรวจสอบพิธีการทางศุลกากร การขออนุญาตขนสินค้า การเก็บถั่วลิสงไว้ที่โกดังสินค้า โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบในขั้นตอนต่างๆ เพื่อ มกอช.จะได้นำไปวางแผนกำหนดแนวทางในการควบคุม กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังการนำเข้าถั่วลิสงหลังการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ
 
 
     
ด่านตรวจพืชแม่สอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ด่านศุลกากรแม่สอด
 
 
 
 
 
 

      


ท่าข้ามเอกชน (จุดผ่านแดนชั่วคราวแม่สอด)

 

 

 

     


ผู้นำเข้าถั่วลิสงผ่านด่านแม่สอด (ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงทิพย์เจริญ)

 

 

 

     
โรงกะเทาะถั่วลิสงนวรินทร์ (มิตรชาวไร่)

 

 

 

 

       

ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

ผู้นำเข้าถั่วลิสงผ่านท่าเรือกรุงเทพ (บริษัท เทียนวัฒนา จำกัด)