USDA รับรองข้าวในประเทศไม่เป็น GMO

                เมื่อวันที่ 1 เมษายน กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (U.S. Department of Agriculture: USDA) ประกาศรับรองว่าจะไม่มีการจำหน่ายและผลิตข้าวดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2549 USDA พบการปนเปื้อนข้าวดัดแปลงพันธุกรรม Liberty Link ในผลผลิตข้าวของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออก เช่น ผู้นำเข้าบางรายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปสั่งห้ามนำเข้า ส่งผลให้ในปี 2554 มีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายรวมถึง 750 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 24,000 ล้านบาท) จากกรณีดังกล่าว

               
ทั้งนี้ USA Rice Federation เห็นว่าในอนาคตเราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมได้ ปัญหาการปนเปื้อน Liberty Link เป็นประสบการณ์ที่ผู้พัฒนาและผู้ผลิตจะต้องทำให้เกิดการยอมรับในผู้บริโภคและกฎระเบียบสากลก่อนที่จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการผลิต

 

ที่มา : FoodBusinessNews (8 เมษายน 2557)