การสัมมนาระดมความเห็นต่อรา่งมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์

                การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

ที่มา : มกอช. ( 31 มีนาคม 2557 )