โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

               สำนักกำหนดมาตรฐาน มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ    [รายละเอียดเพิ่มเติม]