กรมประมงเตือนรับมือภัยแล้ง หวั่นกระทบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนโดยอาจต่อเนื่องยาวนานไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานลดน้อยลง และอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังอาจทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้

           ดังนั้น กรมประมงจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ รวมทั้งหาวิธีการป้องกัน แก้ไข และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุด และสำหรับในกรณีที่เกิดผลกระทบทางด้านประมง  ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

          อธิบดีกรมประมง กล่าวต่อว่า สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ 1.ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงให้สูญเสียน้อยที่สุด 2.หาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม 3.จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่ายหรือบริโภคก่อน 4.ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย 5.ถ้าต้องปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยง ให้ปล่อยในปริมาณหนาแน่นน้อยกว่าปกติ 6.ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ 7.หมั่นสังเกตอาการต่างๆ ของสัตว์น้ำที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด 8.ควรวางแผนการเลี้ยง หรืองดเว้นการเลี้ยงในช่วงดังกล่าว โดยตากบ่อเพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไปแทน

 

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า