โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะขามหวาน ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องพีชปุระ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จ.เพชรบูรณ์

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะขามหวาน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรแล้ว และในขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานต้องมีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง มกอช. จึงเห็นควรจัดให้มีการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะขามหวาน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่างมาตรฐานดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะประกาศเป็นมาตรฐานของประเทศไทยต่อไป

                รายละเอียดการสัมมนา

                -  (ร่าง) มาตรฐานสินค้าเกษตร มะขามหวาน

                -  รายละเอียดโครงการและกำหนดการสัมมนา

                -  แผนที่การเดินทาง

 

ที่มา : มกอช.