สมาชิกสภาคองเกรสเรียกร้อง USFDA ทบทวนระเบียบย่อย FSMA

                เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 สมาชิกสภาคองเกรสจำนวน 75 คน ได้ร่วมลงนามในจดหมาย เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ ทบทวนการออกกฎระเบียบย่อยภายใต้ Food Safety Modernization Act (FSMA) เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการต้องประสบปัญหาต้นทุนในการปรับปรุงกระบวนการ จนอาจทำให้กิจการตั้งแต่ฟาร์มผลิตไปจนถึงโรงงานแปรรูปต้องปิดตัวลง

                ข้อกำหนดที่เห็นว่าทาง USFDA ควรจะพิจารณาใหม่อีกครั้ง เช่น ข้อกำหนดความถี่ในการตรวจสอบน้ำที่ใช้ในการเกษตร ข้อกำหนดด้านการจัดการมูลสัตว์ ข้อกำหนดสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ความขัดแย้งในการปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดของการเป็นฟาร์มผลิตขนาดเล็ก และปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิการเป็นเจ้าของฟาร์ม เป็นต้น โดยผู้เรียกร้องได้เสนอให้ทาง USFDA พิจารณาทบทวนและประกาศร่างระเบียบฉบับที่สองเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากสาธารณชนเป็นการเพิ่มเติม
 
 
ที่มา : ProduceNews (29/11/56)