ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างพิพม์แผ่นพับเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในฟาร์ม

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างพิพม์แผ่นพับเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ในฟาร์ม [รายละเอียดเพิ่มเติม]