มกอช. รับการตรวจประเมิน Re-Evaluation จาก PAC ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

            
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB)  ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย ได้ให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยรับรอง มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการรับรองสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกัน มกอช. ได้รับการทวนสอบจากองค์การระดับภูมิภาคเช่นกัน โดยได้รับการยอมรับความเท่าเทียมกันด้านการรับรองระบบงานขอบข่ายการรับรองผลิตภัณฑ์ (Product Certification) จากองค์กรภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation : PAC) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum : IAF)  และจากข้อกำหนดของ PAC-MLA-002 เรื่อง PAC Policies and Procedures for a Multilateral Recognition Arrangement (MLA) among Accreditation Bodies กำหนดให้ต้องมีการตรวจประเมิน Re-Evaluation เพื่อเป็นการรักษาสภาพของ MLA ทุก ๔ ปี ซึ่งในปี ๒๕๕๖ ผู้ตรวจประเมินจาก PAC ได้ดำเนินการตรวจประเมิน สรม. มกอช. ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดย มกอช. ได้รับการประเมินเพื่อต่ออายุ และไม่พบข้อบกพร่อง รวมทั้งได้รับคำชื่นชมจาก PAC ในเรื่องการตรวจประเมิน ส่งผลให้ CB ที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช. ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้า ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในทางการค้าให้แก่สินค้าเกษตรและอาหารของไทย