เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 18-23 สิงหาคม 2556

 

 

 

 

 

 

 

                นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (ลธก.มกอช.) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อร่วมประชุมหารือจัดทำแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มกอช. และ Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority (BAFRA) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ภูฏาน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

                การเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานในครั้งนี้ ลธก. มกอช. ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน (H.E. Lyonpo Yeshey Dorji) ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน (Dasho Sherub Gyaltshen) อธิบดีกรมวิชาการเกษตรภูฏาน (Mr. Tenzin Dhendup) และ อธิบดี Bhutan Agriculture and Food Regulatory Authority; BAFRA (Mr. Karma Dordi) รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ BAFRA เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มกอช. และ BAFRA ภายใต้ MOU ด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน นอกจากนี้ยังได้ประชุมร่วมกับผู้แทนกรมการค้า กรมอุตสาหกรรม และผู้แทนสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมภูฏาน เพื่อหารือด้านมาตรการกำกับดูแลสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้า

                นอกจากนี้ ลธก.มกอช. และคณะ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและความปลอดภัยอาหารในภูฏาน เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านอาหารของ BAFRA ศูนย์พัฒนาพันธุ์โคนมของกรมปศุสัตว์ภูฏาน ด่านกักกันพืชและสัตว์สนามบินนานาชาติพาโร ตลาดกลางศูนย์รวมสินค้าเกษตรในกรุงทิมพู ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เมืองต็อกโตคา ตลอดจนเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ BAFRA ประจำสำนักงานในมณฑลพูนาคาและมณฑลวังดีโปดรัง อีกด้วย
 การเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานของ ลธก.มกอช. และคณะในครั้งนี้ ทำให้เกิดความคืบหน้าในการจัดทำแนวทางดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มกอช. และ BAFRA ภายใต้ MOU ด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก BAFRA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักครอบคลุมระบบการควบคุมความปลอดภัยอาหารในหลายด้าน แต่ยังคงมีข้อจำกัด ทั้งในด้านบุคลากรและองค์ความรู้ จึงประสงค์ขอรับการสนับสนุนจาก มกอช. เพื่อการยกระดับองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง มกอช. ยินดีให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการแก่ BAFRA ทั้งในด้านการเสริมสร้างศักยภาพในห้องปฏิบัติการ ด้านหน่วยงานรับรองระบบ ด้านการมาตรฐาน ตลอดจนด้านความปลอดภัยอาหาร เช่นเดียวกับที่ มกอช. ได้เคยจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ BAFRA เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖