ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างการรับรู้ในเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q)

 
               ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างการรับรู้ในเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Q)  รายละเอียดเพิ่มเติม