ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ขอบเขตงาน (Termr of ReFerence : TOR) การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

                ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ขอบเขตงาน (Termr of ReFerence : TOR) การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

                 1.รายละเอียดเพิ่มเติม
                 2.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์