โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ขมิ้นชัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ขมิ้นชัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                 1.รายละเอียดเพิ่มเติม
                 2.กำหนดการสัมมนา