สำนักกำหนดมาตรฐานมีความประสงค์ขอข้อคิดเห็น เรื่อง Electronic-Working Group to consider the use of note 161

                สำนักกำหนดมาตรฐานมีความประสงค์ขอข้อคิดเห็น เรื่อง Electronic-Working Group to consider the use of note 161

              1.รายละเอียดเพิ่มเติม
              2.ดาวน์โหลดแบบเสนอข้อคิดเห็น