โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร : หลักการและแนวทางสำหรับออกแบบระบบการตามสอบและการนำไปปฏิบัติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

                สำนักกำหนดมาตรฐานกำหนดจัด โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร : หลักการและแนวทางสำหรับออกแบบระบบการตามสอบและการนำไปปฏิบัติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
 
                   1.รายละเอียดเพิ่มเติม
                   2.กำหนดการสัมมนา