[ดาวน์โหลด] เอกสารโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน" วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

                 เอกสารโครงการฝึกอบรม เรื่อง " การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน " เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
 
              1.  สาระสำคัญของ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
                
                 
              2.  การขออนุญาติเป้นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานและหน้าที่ของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

              3.  เครื่องหมายและการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

              4.  การควบคุมผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

              5.  เครื่องหมายรับรองระบบงาน

              6.  บทบาทของ มกอช. ด้านการรับรองระบบงานและแผนการเปิดให้บริการระบบงานขอบข่ายใหม่
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.