ภาพกิจกรรมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

                นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ(เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
 

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ(เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)