โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษสูงสุด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

                สำนักกำหนดมาตรฐานกำหนดจัด โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษสูงสุด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

                1.รายละเอียดเพิ่มเติม
                2.กำหนดการสัมมนา

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบการบรรยาย PDF