ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2556 ณ สวนดอนธรรม จ.กาฬสินธุ์

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12-16 มิถุนายน 2556 ณ สวนดอนธรรม จ.กาฬสินธุ์