โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเถอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                สำนักกำหนดมาตรฐานกำหนดจัด โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเถอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                  1.รายละเอียดเพิ่มเติม

                   2.กำหนดการสัมมนา