โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2552) (ทบทวน)

                สำนักกำหนดมาตรฐานกำหนดจัด โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2552) (ทบทวน) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                 
1.รายละเอียดเพิ่มเติม 
                 
2.กำหนดการสัมมนา ครั้งที่ 1 จังหวัดจันทบุรี 
                 
3.กำหนดการสัมมนา  ครั้งที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี