โครงการสะมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เส้นไหมดิบ เล่ม 2 : เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

                สำนักกำหนดมาตรฐานกำหนดจัด โครงการสะมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เส้นไหมดิบ เล่ม 2 : เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

                  1.รายละเอียดเพิ่มเติม 
                  2.กำหนดการจัดสัมมนา