ภาพกิจกรรมสัมมนางาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว PHUKET HALAL 2013 เมื่อวันที่ 29-31 พ.ค. 2556 ณ Phuket Graceland Resort & Spa

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมจัดสัมมนา งานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว PHUKET HALAL 2013  เมื่อวันที่ 29-31 พ.ค. 2556 ณ Phuket Graceland Resort & Spa