ภาพกิจกรรมการ ออกตรวจสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า Q

                สำนักควบคุมมาตรฐาน(สคม.) นำโดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)  ออกตรวจสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า Q ณ ฟูดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลาดพร้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 


นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ (ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)