โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โรงแรมเบลมอนท์ วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                สำนักกำหนดมาตรฐาน กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โรงแรมเบลมอนท์ วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 

             1.รายละเอียดเพิ่มเติม
             2.กำหนดการ