โครงการสัมมนา "มุมมองไทยกับการก้าวไปเวที Codex" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

                    สำนักกำหนดมาตรฐาน กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "มุมมองไทยกับการก้าวไปเวที Codex"  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบบทบาทของประเทศไทยในเวที Codex ตอลด 50 ปี ที่ผ่านมารวมทั้งความก้าวหน้าและสถานการณ์ความสำคัญด้านการกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศของ Codex ในปี 2555-2556 และบทบทาของประเทศไทยในอนาคต
 
                    ดาวน์โหลดเอกสาร

                    1. รายละเอียดการสัมมนา
                    2. กำหนดการสัมมนา 
 
 
 
ที่มา : มกอช.