โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

                สำนักกำหนดมาตรฐาน กำหนดจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังกล่าวให้มีความสมบรูณ์และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

                    ดาวน์โหลดเอกสาร

                    1. รายละเอียดการสัมมนา
                   
2. กำหนดการสัมมนา 

 

ที่มา : มกอช.