มกอช. ร่วมกับ EC Delegation จัดสัมมนา “EU Rules on Food Labelling” ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับสำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรป (Delegation of the European Commission) จะจัดการสัมมนา เรื่อง EU Rules on Food Labelling (กฎระเบียบการติดฉลากอาหารของสหภาพยุโรป) ในวันที่ 30 เมษายน 2556  ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบฉลากอาหารจากสหภาพยุโรป มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ที่สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบ และเตรียมความพร้อมด้านการติดฉลากสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป โดยเฉพาะข้อบังคับในกฎระเบียบใหม่ Regulation (EC) 1169/2011 ที่กำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

                 การสัมมนา EU Rules on Food Labelling จะจัดในรูปแบบสองภาษา (อังกฤษ - ไทย) โดยมีล่ามแปลและอำนวยความสะดวกในการตอบข้อซักถามของผู้ร่วมงาน 
                
                 ดาวน์โหลดเอกสาร
                 -   ความเป็นมา
                 -   กำหนดการสัมมนา
 
 
ที่มา : มกอช