โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

                สำนักกำหนดมาตรฐาน กำหนดจัดโครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง  แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

             1.รายละเอียดเพิ่มเติม

             2.กำหนดการสัมมนา