โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

                สำนักกำหนดมาตรฐาน กำนดจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ในวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้แเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังกล่าวให้มีความสมบรูณ์และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

                    1.รายละเอียดเพิ่มเติม

                    2.กำหนดการสัมมนา

                    3.ร่างมาตรฐาน

                    4.แบบเสนอข้อคิดเห็น