โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงสีข้าว รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวพระราชทาน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

                ภาพข่าวโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงสีข้าว รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวพระราชทาน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน