ภาพข่าวการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับและการขนส่งสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

                สำนักกำหนดมาตรฐาน จัดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับและการขนส่งสัตว์น้ำ โดย มีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ