ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสาเยาวชน : การผลิตพืชเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP รุ่นที่ 9

                ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ  Q อาสาเยาวชน : การผลิตพืชเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP รุ่นที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555