นักวิจัยพบวิธีผลิตเอทานอลจากเศษปาล์มน้ำมัน

                วิจัยจากมาเลเซียและญี่ปุ่นค้นพบวิธีการแยกกลูโคสจากเยื่อของเศษปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งในขั้นตอนการผลิตน้ำมันปาล์ม ซึ่งเฉพาะในประเทศมาเลเซียมีปริมาณสูงถึง 15 ล้านตันต่อปี

                 กลูโคสที่แยกได้สามารถนำไปหมักโดยใช้น้ำทิ้งในโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม และยีสต์ เพื่อผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเป็นส่วนผสมเชื้อเพลิง

 ศึกษางานวิจัยได้ที่
http://www.pertanika.upm.edu.my/Pertanika%20PAPERS/JTAS%20Vol.35%20%281%29%20Feb.%202012/19%20Pg%20117-126.pdf
 
 
 
ที่มา : AllAboutFeed (26/06/55)