อียูปรับปรุงรายชื่อสารเสริมโภชนาการอาหารสัตว์ใหม่

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศรายชื่อสารเสริมโภชนาการอาหารสัตว์ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 145 ซึ่งมีการปรับปรุงการอนุญาตตามรายชื่อที่ระบุภายใต้มาตรา 17 ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1831/2003 ว่าด้วยสารเสริมโภชนาการอาหารสัตว์
 
 ศึกษากฎระเบียบ Regulation (EC) No 1831/2003 ได้ที่
 
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/SiteCollectionDocuments/EC-1831-2003.pdf

 ดาวน์โหลดรายชื่อที่มีการปรับปรุงได้ที่
 
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
 
 
ที่มา : PigProgress (26/06/55)