ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความพร้อมสินค้าเกษตรไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

                สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความพร้อมของสินค้าเกษตรไทย เพื่อการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเอราวัน เดอะรอยัล ครูซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ มกอช. ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ มกอช.
 
 

นางจิราวรรณ แย้มประยูร
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่1)
 
 
 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข (รองผู้อำนวยการ มกอช.)
 
 

นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ (รองผู้อำนวยการ มกอช.)